Προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση «Νικόλαος Αθανασόπουλος» με Α.Φ.Μ. 070901667 και έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, Αγίου Ιωάννου 9, Τ.Κ. 14342, εφεξής καλούμενη «Επιχείρηση», δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site mywebdeveloper.gr , ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Ποια η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε;

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

  • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η Επιχείρηση στους χρήστες του παρόντος ιστοτόπου
  • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών
  • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες του mywebdeveloper.gr
  • ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες
  • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site
  • επικοινωνία της Επιχείρησης με τους επισκέπτες του mywebdeveloper.gr

Κατ’ εξαίρεση η Επιχείρηση δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του site στις εξής περιπτώσεις:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
  • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η Επιχείρηση και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την Επιχείρηση
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Διόρθωση – διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αιτηθούν τη διαγραφή οποιονδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα. Η Επιχείρηση θα απαντήσει άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου του ενός (1) μήνα για τη διευθέτηση του θέματος.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του mywebdeveloper.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του mywebdeveloper.gr (εξυπηρετητής, βάση δεδομένων, δικτύου κ.α) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του mywebdeveloper.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρούμενης της κατά νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Cookies

Το mywebdeveloper.gr χρησιμοποιεί cookies για την σωστή εμφάνιση και λειτουργία της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, χρησιμοποιούνται cookies τρίτων για τη συλλογή στατιστικών και τη δυνατότητα εμφάνισης διαφημιστικών μηνυμάτων σε πελάτες ή ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες μας. Δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα και με οποιοδήποτε προφίλ χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή σας για την αποσύνδεσή σας από το mywebdeveloper.gr.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες